Personal

Utvikling antall ansatte

NIF er arbeidsgiver for sentralt ansatte og idrettskretsenes ansatte. Idrettsstyrets årsberetning omfatter alle disse. I årsregnskapet inkluderes imidlertid bare de sentralt ansatte, fordi de idrettskretsansatte tas med i sine respektive kretsers regnskaper.

I NIF, inklusive idrettskretsene, var det pr. 31. desember 2021 370 personer ansatte (372 i 2020) med til sammen 331 årsverk (329 i 2020). Dette inkluderer både faste og midlertidig ansatte som har sitt arbeidssted i NIF. Totalt var det 32 ansatte med midlertidig arbeidsavtale i NIF ved utgangen av 2021. 18 av disse var kvinner, og 14 var menn.

Idrettskretsene hadde 126 ansatte (127 i 2020). Olympiatoppens kompetansesentre regionalt hadde 51 ansatte (53 i 2020), mens det på Olympiatoppen var 84 ansatte (84 i 2020). NIF sentralt hadde 58 ansatte (52 i 2020). De administrative fellestjenestene, herunder Idrettens hus på Ullevaal stadion, Idrettens regnskapskontor og IT hadde til sammen 51 ansatte (56 i 2020). Antall ansatte i NIF sentralt inkludert selvfinansierende fellestjenester og Olympiatoppen var dermed 193 ansatte (192 i 2020).

NIF er godkjent lærebedrift og hadde 2 lærlinger i NIF Digital (3 i 2020). I løpet av 2021 hadde NIF også 25 studenter fra ulike utdanningsinstitusjoner i praksis. På grunn av smittesituasjonen var det heller ikke i 2021 mulig å ha like mange praksisstudenter som tidligere år, men det er flere enn i 2020, da vi hadde 17 praksisstudenter.

En stor del av arbeidsplassene, spesielt i idrettskretsene, er finansiert fra andre kilder enn spillemidlene, blant annet fylkestilskudd,
prosjektmidler og markedsmidler.

I 2021 var 71 av 370 ansatt i en deltidsstilling (80 av 372 i 2020), 33 kvinner og 38 menn (39 kvinner og 41 menn i 2020). Gjennomsnittlig stillingsprosent for de deltidsansatte var 33,27 (37,85 prosent i 2020). Mange av de deltidsansatte er ansatt i prosjekter eller har fagspesifikke stillinger, for eksempel lege eller fysioterapeut, og de har en annen hovedarbeidsgiver enn NIF. Enkelte er selvstendig næringsdrivende i tillegg. Vi informerer om alle ledige stillinger internt, og ansatte i deltidsstillinger har mulighet til å påberope seg fortrinnsrett, jf. arbeidsmiljøloven § 14-3. I forbindelse med aktivitets- og redegjørelsesplikten gjennomførte vi en undersøkelse blant de deltidsansatte for å kartlegge omfanget av ufrivillig deltid. Resultatene fra undersøkelsen gjengis i redegjørelsesplikten.

Idrettsstyrets godtgjørelse og generalsekretærens lønn

Godtgjørelse til idrettsstyret og lønn til generalsekretæren fremgår av note 4 i regnskapet. I samme note fremgår også de samlede lønnsutbetalingene i NIF sentralt. Tallene i note 4 i regnskapet skal reflektere den samlede arbeidsinnsatsen gjennom året og kan ikke sammenlignes direkte med tallene i ovenstående avsnitt.

Sykefravær og arbeidsmiljø

Sykefraværet i NIF (inkludert idrettskretsene) var i 2021 på 2,5 prosent (4,1 prosent i 2020). Alt sykefravær i 2021 er rapportert elektronisk i vårt personaloppfølgingssystem. NIF har som mål at sykefraværet skal være 3,5 prosent eller lavere.

Turnover i NIF i 2021 var 6,75 prosent (5,4 prosent i 2020).

NIF er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet og har vært tilknyttet avtale om inkluderende arbeidsliv for perioden 2014–2018. Som følge av at avtalen er opphørt i sin opprinnelige form, har NIF valgt å videreføre målene med tilhørende aktivitetsplan til HMS-arbeidet.

NIF har fokus på arbeidsmiljø og ønsker å være en trygg arbeidsplass for sine ansatte. HMS-arbeidet er systematisk, med konkrete mål og handlingsplaner og årlig HMS-revisjon. Elektronisk HMS-håndbok er tilgjengelig for alle ansatte. Av helsefremmende tiltak har NIFs ansatte anledning til å trene to timer pr. uke i arbeidstiden, og det finnes en rekke lokale aktivitetstilbud. I 2021 ble det registrert tre lettere personskader (én i 2019).

Likestilling og arbeid mot diskriminering – aktivitetsplikten

NIFs innsats for å øke likestilling og motvirke diskriminering hadde også i 2021 hovedfokus på rekruttering av arbeidstakere fra alle grupper i samfunnet. Personer med for eksempel annen etnisk bakgrunn eller funksjonsnedsettelser og som er kvalifisert for stillingen, skal innkalles til intervju. I 2021 har det i NIF, inkludert idrettskretsene, vært fem personer på praksisplass i samarbeid med NAV (fem i 2020).

Ved utgangen av 2021 var kjønnsfordelingen blant ansatte i NIF 194 menn (52 prosent) og 176 kvinner (48 prosent). I 2021 var kjønnsfordelingen blant ledere med personalansvar 61 prosent menn og 39 prosent kvinner. NIFs ledergruppe består av like mange kvinner som menn. For ytterligere informasjon om NIFs arbeid med likestilling og mot diskriminering, se egen omtale av aktivitets- og redegjørelsesplikten.

Forholdet til organisasjonene i arbeidslivet

NIF er medlem i bransjeforeningen NHO Idrett, som er en del av Abelia, og vi er representert i NHO Idretts styre. Samarbeidsutvalg mellom NIF og Handel og Kontor Idrett avd. NIF møtes jevnlig for å utveksle informasjon mellom arbeidsgiver og arbeidstakere i NIF. Møtene er med på å ivareta et godt samarbeidsklima. I løpet av 2021 møttes utvalget fire ganger. I tillegg gjennomførte utvalget informasjons- og drøftingsmøter i henholdt til Hovedavtalen NHO-LO ved behov.

Likestillingsredegjørelsen
a. Kjønnsdelt statistikk over ansatte – i virksomheten totalt og på stillingsnivå
Pr. 31. desember 2021 var det 370 ansatte i NIF (372 i 2020). Antall årsverk utgjør 331 (329 i 2020). Av disse utgjør kvinneandelen 176 personer. Tabellene nedenfor er en redegjørelse for likestillingssituasjonen/-tilstanden i NIF.

a. Kjønnsdelt statistikk over ansatte – i virksomheten totalt og på stillingsnivå

Antall ansatte 2019 2021
Antall ansatte totalt 372 370
Antall kvinner 178 (47,8 %) 176 (47,6 %)
Andel kvinner fordelt på stillingsnivå1 2020 2021
Nivå 1 Øverste leder (lønnsgruppe 10) 100 % 0 %
Nivå 2 Ledergruppen og andre ledere (lønnsgruppe 9) 35 % 42 %
Nivå 3 Mellomledernivå (lønnsgruppe 8) 50 % 35 %
Nivå 4 Lønnsgruppe 7 46 % 35 %
Nivå 5 Lønnsgruppe 6 49,5 % 50 %
Nivå 6 Lønnsgruppe 5 46,5 % 51,6 %
Nivå 7 Lønnsgruppe 4 50 % 50 %
Nivå 8 Lønnsgruppe 3 Ingen ansatte 100 %
Totalt Andel kvinnelige ledere 45,3 % 39 %
Andel kvinner i Idrettsstyret2 2020 2021
Kvinnelig styreleder 56,25 % (9 av 16) 50 % (8 av 16)

b. Kjønnsdelt statistikk over lønnsforhold

kvinners lønn i prosent av menns fordelt på stillingsnivå3 2021 Andel kvinner
Øverste leder (lønnsgruppe 10) Kun en medarbeider på dette nivået 0 %
Ledergruppen og andre ledere (lønnsgruppe 9) 102,8 % 42 %
Mellomledernivå (lønnsgruppe 8) 105,5 % 35 %
Lønnsgruppe 7 99,1 % 46 %
Lønnsgruppe 6 96,9 % 50 %
Lønnsgruppe 5 101 % 51,6 %
Lønnsgruppe 4 97,9 % 50 %
Lønnsgruppe 3 Kun en medarbeider på dette nivået 100 %

c. Kjønnsdelt statistikk over foreldrepermisjoner og fravær pga. syke barn

Uttak av foreldrepermisjon (samlet antall dagsverk) 2020 2021
Menn 630 dagsverk 1316 dagsverk
Kvinner 1096 dagsverk 1734 dagsverk
Fravær pga. syke barn (samlet antall dagsverk) 2020 2021
Menn 138 dagsverk 147 dagsverk
Kvinner 200 dagsverk 122 dagsverk

Kjønnsdelt statistikk over arbeidstid og ansettelsesform4

Andel deltidsansatte 2020 2021
Deltidsansatte totalt 21,5 % (80 av 372) 19,2 % (71 av 370)
Menn 11 % (41 av 372) 10,3 % (38 av 370)
Kvinner 10,5 % (39 av 372) 8,9 % (33 av 370)
Andel ufrivillig deltid Ikke kartlagt i 2020 26,7 %5
Andel midlertidige ansatte 2020 2021
Menn 7,25 % (27 av 372) 3,8 % (14 av 370)
Kvinner 4,3 % (16 av 372) 4,9 % (18 av 370)

e. Kjønnsdelt statistikk over sykefravær

Sykefravær 2020 2021
Sykefravær totalt 4,1 % 2,5 %
Menn 3,5 % 1,2 %
Kvinner 4,8 % 4,0 %

1) Tatt fra Standardoverenskomsten – veiledende retningslinjer for stillingsinnplassering

2) Inkl. ansattrepresentant med vara (begge er menn)

3) Tatt fra Standardoverenskomsten – veiledende retningslinjer for stillingsinnplassering

4) Rapporterer for første gang i årsrapporten for 2021

5) Av 45 respondenter svarte 12 at de jobbet ufrivillig deltid