Medlemskap - nøkkeltall

NIFs medlemsstatistikker baserer seg på samordnet rapportering fra alle landets idrettslag. De melder inn nøkkelinformasjon, som medlems- og aktivitetsdata, med frist 30. april hvert år. Tallene for 2021 foreligger innen 1. oktober 2022. Medlems- og aktivitetstallene, som presentertes i denne årsrapporten, er per 31. desember 2020.

Organisasjonstall

I 2021 var det 55 særforbund og 11 idrettskretser i NIF. Det var 183 godkjente idretter i 2021. Det er to flere særforbund enn i 2020. Kampsportforbundet fikk godkjent oppdeling av to av sine etablerte idretter: karate kata/mønster og karate kumite/kamp, og taekwondo poomsae/mønster og taekwondo kyorugi/kamp.

Ved utgangen av 2020 hadde NIF 7845 ordinære idrettslag og 1610 bedriftsidrettslag som medlemmer. Selv om dette er en liten nedgang fra året før, er det idrettslag i alle landets kommuner, og den organiserte idrettens tilstedeværelse er svært stabil.

I likhet med resten av samfunnet ble idretten svært påvirket av koronapandemien i 2021. Som i 2020 ble idretten rammet av nasjonale og lokale bestemmelser, forskrifter, anbefalinger og råd, noe som påvirket idrettsorganisasjonens evne til å tilby aktivitet. Vi er usikre på hvor mye det kommer til å redusere aktivitet, frafall av medlemmer og frivillige. Enkelte geografiske områder, idretter og enkelte aldersgrupper har vært ekstra hardt rammet av restriksjonene.

Medlemskap

Det var ved utgangen av 2020 registrert 1 752 330 medlemskap i de ordinære idrettslagene, en nedgang på nær 180 000 medlemskap, 9 prosent. 251 idrettslag har ikke rapportert data, noe som betyr at det reelle medlemstallet er noe høyere. Men 97 prosent av idrettslagene har rapportert antall medlemmer, en økning på to prosentpoeng fra året før.

Det er i tillegg til antall medlemmer i ordinære idrettslag også registrert 138 851 medlemmer i bedriftsidrettslagene i 2020. Kun 994 av 1610 registrerte bedriftsidrettslag rapporterte i samordnet rapportering. Tallene viser likevel et bilde av et stort særforbund med allsidig aktivitetstilbud.

Kjønnsfordelingen

Kvinneandelen av medlemsmassen økte jevnt fram til 2019, mens i 2020 falt andelen med 0,3 prosentpoeng, til 40,8 prosent. Blant de yngste, 0–5 år, er det en liten overvekt av jenter (50,3 prosent), men kvinneandelen synker med alderen. Prosentvis sluttet flere kvinnelige medlemmer enn mannlige i alle aldersgrupper, unntatt i aldersgruppen 20-25 år.

Kvinneandelen i styrene er 36,4 prosent. Andelen er god i sentralleddene, mens den er for lav i idrettslagene. Menn sterkt overrepresentert blant styrelederne. Andelen kvinnelige styreledere er 27,6 prosent, noe som er en svak økning fra året før.

7845 ordinære idrettslag 1752330 medlemmer i ordinære idrettslag
1610 bedriftsidrettslag 138851 medlemmer i bedriftsidrettslag

Frivilligheten

Frivilligheten er selve bærebjelken i norsk idrett, og det brede frivillige engasjementet og dugnadsånden er fortsatt stor. Som følge av koronapandemien og mangel på tilstrekkelig datagrunnlag har Statistisk sentralbyrå (SSB) innstilt utarbeidelsen av satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner. Ifølge SSBs beregninger fra 2018 sto norsk idrett for nær 35 000 av de 142 000 frivillige årsverkene som ble utført i Norge i 2018.

Alarmerende nedgang i antall medlemskap i norsk idrett

Foreløpige tall viser at norsk idrett har mistet rundt 185 000 medlemskap i løpet av 2020, noe som er en nedgang på 9,6 prosent.