Idrettens finansiering og rammevilkår

Spillemiddeltildelingen 2021

NIFs hovedfinansieringskilde er andel av overskuddet til Norsk Tipping. Andelen som ble fordelt til idrettsformål for 2021, var 3 230 588 000 kroner. NIF mottok 750 000 000 kroner av disse i ordinære spillemidler. Den største andelen av spillemidlene, 1 753 476 000 kroner, ble fordelt til idrettsanlegg. I tillegg ble ordningen med lokale aktivitetsmidler (LAM) videreført. NIF overførte 470 millioner kroner til idrettslagene etter innstilling fra idrettsrådene i 2021.

Kompensasjon for merverdi­avgift i idrettslag

Store støtteordninger

Kompensasjon for vare- og tjenestemoms

Kompensasjonsordningen for merverdiavgift på varer og tjenester har blitt en enkel, effektiv og god løsning for idrettslagene. I 2021 var den samlede tildelingen til frivillige lag og organisasjoner 1,8 milliarder kroner, sammenlignet med 1,7 milliarder kroner i 2020. Antall søkere fra idretten har de siste årene ligget på rundt 5800. Idrettens andel av midlene utgjorde 34,7 prosent av den samlende rammen. I 2021 ble samlet utbetaling til idretten 637,3 millioner kroner. Det tilsvarer en økning på 2,4 prosent fra 622,2 millioner kroner i 2020. Det er fortsatt mange idrettslag som dessverre ikke søker om momskompensasjon. Myndighetene bevilget en (liten) ekstratildeling til ordningen i 2021, slik at det ikke ble noen avkortning.

Kompensasjon for betalt merverdi­avgift ved bygging av idrettsanlegg

Kompensasjon for betalt merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

Ordningen ble etablert i 2010 og gir idrettslag som bygger idretts- eller nærmiljøanlegg, mulighet til å få tilbakebetalt merverdiavgiften. Godkjent søknadsbeløp var 292,7 millioner kroner i 2021. Dette var en økning på 3,3 millioner kroner fra året før. Alle søkere fikk full kompensasjon i 2021.

Grasrotandelen fra Norsk Tipping

Alle som spiller på Norsk Tippings spill, kan gi 7 prosent av innsatsen sin til sitt lokale idrettslag eller en annen frivillig organisasjon. Denne ordningen kalles Grasrotandelen. Ordningen er en viktig finansieringskilde for mange idrettslag. I 2021 ble det registrert 30 000 nye grasrotgivere, og det ble betalt ut 737 millioner kroner i ordningen, noe som var ny rekord. Idretten mottok rundt 52 prosent av midlene, som utgjorde 380,5 millioner kroner.

Utstyrsordningen

Utstyrsordningen

Ordningen med spillemidler til utstyr ble innført i 2003. Ordningen er et spleiselag mellom NIF og Kulturdepartementet. I 2021 bidro partene til sammen med 34 millioner kroner. Alle godkjente søkere fikk utbetalt 72,6 prosent av godkjent søknadsbeløp.

I 2021 ble 6 millioner kroner fra Kulturdepartementet øremerket rekrutteringsutstyr til personer med nedsatt funksjonsevne (paraidrett). Disse ble tildelt 18 særforbund som benytter utstyret på paraidrettsdager eller låner det ut til idrettslag for at paraidrettsutøvere skal få teste ulike idretter.