Idrettstinget 2021

Ordinært idrettsting

28.–29. mai 2021 gjennomførte vi ordinært idrettsting digitalt på grunn av covid-19 og smittevernrestriksjoner. Idrettstinget er idrettens høyeste organ og avholdes hvert andre år. Foruten valg av nytt idrettsstyre ble det gjort et historisk vedtak om å oppheve forbudet mot bruk av simulert høyde, og tinget vedtok å etablere et etisk råd og en påtalenemnd. Tinget vedtok å arrangere et ekstraordinært og fysisk idrettsting 16. oktober 2021.

Det vises til protokoll for mer informasjon om sakene som ble behandlet på Tinget.

Følgende resolusjon ble vedtatt:

En gjenåpning av idretten
Idrettens visjon er «idrettsglede for alle». Det viktigste vi gjør, er å tilby barn, unge og voksne idrettsaktivitet. Dette gjør vi over hele landet, med ca. 9500 idrettslag, 11 idrettskretser, 328 idrettsråd og 55 særforbund. Gjennom koronapandemien har store deler av idrettsaktiviteten vært nedstengt, og mange har mistet sitt idrettstilbud. Pandemien har stengt ned idrettsglede. Norsk idrett har lojalt og disiplinert fulgt myndighetenes påbud, retningslinjer og råd om idrettslig aktivitet, men merker og frykter konsekvensene av idrettstilbud som er blitt borte over hele landet. Disse konsekvensene kan være redusert idrettsaktivitet både blant barn, ungdom og voksne, og færre frivillige som gir av sin tid og involverer seg i barns idrettsaktivitet og oppvekstsvilkår.

Idretten er en viktig del av løsningen for hvordan vi skal bygge opp samfunnet igjen etter korona. Vi ønsker at medlemstap endres til medlemsvekst, passivitet endres til et fysisk mer aktivt samfunn, og tap av økonomi endres til styrkede forutsetninger for mer og bedre idrett i hele landet.

 • Tinget i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
  oppfordrer myndighetene til å støtte idrettens arbeid i gjenåpningen.
 • Tinget ber myndighetene om særlig å legge til rette for deltakelse av barn og unge som kommer fra familier der økonomi kan være avgjørende for deltakelse.
 • Tinget oppfordrer regionale og lokale myndigheter til å støtte og samarbeide med idrettskretsene, idrettsrådene og idrettslagene i deres innsats i sine lokalsamfunn.
 • Idretten ønsker å samarbeide med regjeringen om et felles krafttak etter pandemien, med mål om å styrke idrettens økonomiske og anleggsmessige rammevilkår.

Tinget oppfordrer regionale og lokale myndigheter til å støtte og samarbeide med idrettskretsene, idrettsrådene og idrettslagene i deres innsats i sine lokalsamfunn.

Ekstraordinært idrettsting

16. oktober 2021 gjennomførte vi ekstraordinært idrettsting fysisk på Gardermoen, og saklisten var satt på ordinært idretts-ting i mai. Idrettstinget valgte medlemmer til etisk råd og påtalenemnd, og retningslinjer for bruk av simulert høyde i norsk idrett ble vedtatt. Se protokoll fra Tinget.

Tidligere idrettspresident Tom Tvedt og tidligere 2. visepresident Oddvar Johan Jensen ble tildelt æresmedlemskap i NIF.

Følgende resolusjon ble vedtatt:

Sammen om Norges viktigste arena
Idretten er en viktig del av løsningen for hvordan vi skal bygge opp samfunnet igjen etter korona – og hvordan vi sammen skal bygge gode, bærekraftige samfunn i fremtiden.

Tinget i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité forventer at regjeringen iverksetter full rettighetsfestet momskompensasjon med effekt fra 2022.

 • Tinget ber regjeringen arbeide for å styrke spillemiddelordningen for finansiering av anleggsbygging, gjennom tilførsel av tilleggsressurser over statsbudsjettet.
 • Tinget ber regjeringen ferdigstille arbeidet med en idrettsmelding og sikre god involvering og inkludering av berørte parter.
 • Tinget ber regjeringen sikre at stimulerings- og støtteordninger som konsekvens av koronapandemien opprettholdes så lenge det er nødvendig.
 • Tinget forventer at regjeringen fortsetter arbeidet med realisering av Fritidserklæringen og sikrer ordninger som uten stigma kan støtte enkeltbarn, slik at alle barn får mulighet til å delta i fritidsaktivitet.
 • Tinget ber regjeringen iverksette én time daglig fysisk aktivitet i skolen, slik det er beskrevet i Hurdalsplattformen.