Sentral­administrasjonen

Ullevaal stadion som ­administrasjonssentrum

NIFs administrasjon er lokalisert på ­Ullevaal stadion sammen med 45 av særforbundene. Samlet disponerer Idrettens Hus cirka 2 900 kvadratmeter selveide og 8 700 kvadratmeter leide lokaler på Ullevaal stadion. NIF disponerer totalt 11 600 kvadratmeter. Alle leieavtaler utløper ved utgangen av 2023, og ­administrasjonen har startet et arbeid for å kartlegge hvilke muligheter man har for fremtidig ­lokalisering av Idrettens Hus. Beslutningen forventes våren 2021.

Servicetjenester

Servicetorget ved Idrettens Hus er i dag en velfungerende førstelinje for de som henvender seg til idretten. Tjenestene som tilbys tilpasses brukernes behov.

Kantinen fungerer godt og er en ­viktig møteplass på tvers av fag og ­organisasjonstilhørighet.

Møteromkapasiteten er presset, og vi mangler møterom for de største ­arrangementene. Dette er søkt løst ­gjennom en avtale med Meet.

I 2020 har mange av de ansatte ved Idrettens hus hatt hjemmekontor. Det har blant annet medført at vi i perioder har hatt redusert tilbud i kantinen. Vi har også omdisponert renholdstjenestene slik at de i større grad har vært fokusert på smitte­vern og mindre fokus på daglig renhold.

a. Kjønnsdelt statistikk over ansatte – i virksomheten totalt og på stillingsnivå

Antall ansatte 2019 2020
Antall ansatte totalt 372 372
Antall kvinner 170 (45,7 %) 178 (47,8 %)
Andel kvinner fordelt på stillingsnivå1 2019 2020
Nivå 1 Øverste leder (lønnsgruppe 10) 100 % 100 %
Nivå 2 Ledergruppen og andre ledere (lønnsgruppe 9) 37,5 % 35 %
Nivå 3 Mellomledernivå (lønnsgruppe 8) 50 % 50 %
Nivå 4 Lønnsgruppe 7 42,5 % 46 %
Nivå 5 Lønnsgruppe 6 44.5 % 49,5 %
Nivå 6 Lønnsgruppe 5 50 % 46,5 %
Nivå 7 Lønnsgruppe 4 50 % 50 %
Totalt Andel kvinnelige ledere 45,6 % 45,3 %
Andel kvinner i Idrettsstyret2 2019 2020
Kvinnelig styreleder 56,25 % (9 av 16) 56,25 % (9 av 16)

b. Kjønnsdelt statistikk over lønnsforhold3

c. Kjønnsdelt statistikk over foreldrepermisjoner og fravær pga. syke barn

Uttak av foreldrepermisjon (samlet antall dagsverk) 2019 2020
Menn 564 dagsverk 630 dagsverk
Kvinner 968 dagsverk 1096 dagsverk
Fravær pga. syke barn (samlet antall dagsverk) 2019 2020
Menn 138 dagsverk 138 dagsverk
Kvinner 191 dagsverk 200 dagsverk

d. Kjønnsdelt statistikk over ansettelsesform og arbeidstid4

Andel deltidsansatte 2019 2020
Deltidsansatte totalt 22,3 % (83 av 372) 21,5 % (80 av 372)
Menn 11,8 % (44 av 372) 11 % (41 av 372)
Kvinner 10,5 % (39 av 372) 10,5 % (39 av 372)
Andel midlertidige ansatte 2019 2020
Menn 6,2 % (23 av 327) 7,25 % (27 av 372)
Kvinner 2,7 % (10 av 372) 4,3 % (16 av 372)

e. Kjønnsdelt statistikk over sykefravær

Sykefravær 2019 2020
Sykefravær totalt 3,8 % 4,1 %
Menn 3,3 % 3,5 %
Kvinner 3,8 % 4,8 %

1) Tatt fra Standardoverens­komsten – veiledende retningslinjer for stillings­innplassering

1) Inkl. ansattrepresentant med vara (hhv. kvinne og mann)

1) Redegjørelsen skjer første gang i rapporten for 2021

2) Inkl. ansattrepresentant med vara (hhv. kvinne og mann)

3) Redegjørelsen skjer første gang i rapporten for 2021

4) Eventuell ufrivillig deltid redegjøres det for første gang i rapporten for 2021