Medlemskap – Nøkkeltall

NIFs medlemsstatistikker baserer seg på innrapporterte data fra alle landets idrettslag. Disse rapporterer nøkkel­ informasjon som medlems­ og aktivitets­ data, med frist 30. april hvert år. 2020-tallene er ikke klare. Derfor vil medlems-­ og aktivitetstallene, som presentertes i denne årsrapporten, gjelde per 31. desember 2019. Når alle lag har tatt i bruk de nye medlemssystemene, vil NIF kunne ta ut aktuelle og oppdaterte medlemsstatistikker til enhver tid. Medlems-­ og aktivitetstall for 2020 blir presentert i nøkkeltallsrapporten som kommer i oktober, og i årsrapporten for 2021.

Organisasjonstall

55 særforbund var medlemmer av NIF i 2020. 1. januar 2020 ble NIFs idrettskretsstruktur endret i tråd med den nye fylkesinndelingen, og NIF gikk fra 17 til 11 idrettskretser.

NIF hadde ved utgangen av 2019 7 990 ordinære idrettslag og 2 105 bedriftsidrettslag som medlemmer. Dette er en liten nedgang i ordinære lag sammenlignet med året før, mens nedgangen er noe større innenfor bedriftsidretten.

Medlemskap

Det var registrert 1 929 901 medlemskap i de ordinære idrettslagene ved utgangen av 2019. 95 prosent av idrettslagene har rapportert antall medlemmer. Antall medlemskap falt med 9 000 i 2019, men tallet har steget med over 60 000 over en periode på seks år. Medlemstallet er det nest høyeste som er registrert noensinne i NIF.

Det er også registrert 132 491 medlemmer i bedriftsidrettslagene i 2019. Det tilsvarer en nedgang på 27 000 medlemmer i løpet av ett år. De siste tre årene er antall medlemskap i bedriftsidrettslagene redusert med 66 000.

Det er stor usikkerhet knyttet til hvordan medlemsutviklingen har vært i 2020 på grunn av koronapandemien.

Kjønnsfordelingen

Det er en jevn kjønnsbalanse i medlemsmassen i de yngste årskullene, men kvinneandelen faller med økende alder. I aldersgruppen over 26 år har kvinner kun 36 prosent av medlemskapene. I alle aldersgrupper over seks år øker antall kvinnelige medlemskap. Til tross for en liten nedgang i 2019 har kvinneandelen økt med 1,1 prosentpoeng de siste seks årene. Totalt har jenter og kvinner nær 40 000 flere medlemskap nå enn for seks år siden. Det har vært stor vekst, særlig i aldersgruppene fra 6 til 25 år. Her er veksten større enn ellers i befolkningen. Idretten har således styrket sin posisjon i disse aldersgruppene.

Frivilligheten

Frivilligheten er selve bærebjelken i norsk idrett, og det brede frivillige engasjementet og dugnadsånden er fortsatt stor. Ifølge beregninger utført av Statistisk sentralbyrå sto norsk idrett for nær 35 000 av de 142 000 frivillige års­ verkene som ble utført i Norge i 2018.

1.1% økning kvinneandel siste 6 år, totalt 36%
X medlemmer i bedriftsidrettslag x ordinære idrettslag x bedriftsidrettslag
Antall kvinnelige medlemskap Antall kvinnelige medlemskap
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Antall Prosent Justert for vekst i befolkningen
0-5 år 40 981 42 227 39 327 38 133 36 048 35 870 35 386 -5 595 -13,7 % -6,8 %
6-12 år 217 206 227 559 224 901 231 555 236 255 237 797 233 569 16 361 7,5 % 2,6 %
13-19 år 138 997 140 950 140 641 147 065 147 772 149 121 150 270 11 273 8,1 % 9,3 %
20-25 år 53 973 56 793 57 597 60 659 58 431 59 526 56 697 2 724 5,0 % 6,2 %
26+ 302 946 306 188 301 874 309 686 311 034 316 368 317 353 14 407 4,8 % -2,6 %
Summert 754 105 773 717 764 340 787 098 789 540 798 682 793 275 39 170 5,2 % 0,5 %
Andel kvinner 40,4 % 40,5 % 40,5 % 41,0 % 41,0 % 41,2 % 41,1 %
Kjønnsfordeling
Kategori 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Siste år Siste 6 år
Kvinner 754 105 773 717 764 340 787 098 789 540 798 682 793 275 -5 407 39 170
Menn 1 114 735 1 135 179 1 123 002 1 133 921 1 136 761 1 139 836 1 136 626 -3 210 21 891
Summert 1 868 840 1 908 896 1 887 342 1 921 019 1 926 301 1 938 518 1 929 901 -8 617 61 061
Kvinneandel 40,4 % 40,5 % 40,5 % 41,0 % 41,0 % 41,2 % 41,1 % 62,7 % 64,1 %