Idrettens finansiering og rammevilkår

Spillemiddeltildelingen 2020

NIFs hovedfinansieringskilde er andel av overskuddet i Norsk Tipping. Andelen av overskuddet fra spillemidlene som ble fordelt til idrettsformål for 2020 ble 2 861 459 000 kroner. NIF mottok 730 000 000 kroner av disse i ordinære spillemidler. Den største andelen av spillemidlene, 1 580 237 000 kroner, ble fordelt til idretts­anlegg. I tillegg ble ordningen med lokale aktivitetsmidler (LAM) videreført. NIF overførte 372 millioner kroner til idretts­lagene etter innstilling fra idrettsrådene i 2020.

7 % grasrotandel fra Norsk ­Tipping til lokale idrettslag

52 % av total grasrotandel til idrettslag

Store støtteordninger

Grasrotandelen fra Norsk Tipping

Grasrotandelen er en ordning, der de som spiller på Norsk Tippings spill kan gi en andel (7 prosent) av innsatsen til sitt lokale idrettslag. Ordningen er en viktig ­finansieringskilde for mange idrettslag. I 2020 mottok frivillige organisasjoner 716,0 millioner kroner (698,3 millioner ­kroner i 2019) fra Norsk Tipping og grasrotandelen. Idrettslagene mottok 374,6 millioner kroner (376,2 millioner kroner i 2019) eller rundt 52 prosent av disse midlene. Idrettens andel har falt noe de siste årene.

Idrettsstyret ser positivt på Grasrotandelen som sikrer at en god del av spillemidlene går direkte til idrettslagene.

Kompensasjon for vare- og ­tjenestemoms

Kompensasjonsordningen for merverdi­avgift på varer og tjenester har blitt en enkel, effektiv og god løsning for idretts­lagene. I 2020 var den samlede ­tildelingen til frivillige lag og organisasjoner 1,7 milliarder kroner. I 2019 var den samlede tildelingen på 1,6 milliarder kroner.

Antall søkere fra idretten har de siste årene ligget på rundt 6 000 søkere. Idrettens andel av midlene utgjorde 37,0 prosent av den samlende rammen. I 2020 ble samlet utbetaling til idretten 622,2 millioner kroner. Det tilsvarer en økning på 2,7 prosent fra 605,7 ­millioner kroner i 2019. Det er fortsatt mange idrettslag som dessverre ikke søker om ­momskompensasjon.

Kompensasjon for betalt merverdi­avgift ved bygging av idrettsanlegg

Ordningen ble etablert i 2010 og gir idrettslag som bygger idretts- eller nær­miljøanlegg mulighet til å få tilbakebetalt merverdiavgiften. Godkjent søknadsbeløp var 289,6 millioner kroner i 2020. Dette var en økning på 18,6 millioner kroner fra året før. Alle søkere fikk full kompensasjon i 2020.

Utstyrsordningen

Ordningen med spillemidler til utstyr ble innført i 2003. Ordningen er et spleiselag mellom NIF og Kulturdepartementet, der partene i 2020 bidro med ­henholdsvis 12 og 27 millioner kroner. Fem ­millioner kroner fra Kulturdepartementet er øremerket ­utstyr til personer med nedsatt ­funksjonsevne og fordeles blant særforbundene. Øvrige midler fordeles i hovedsak til idrettslagene, men særforbundene kan få tildelt inntil 5 prosent av tilgjengelige midler.

Skattekista er Årets idrettsanlegg i 2020

Det var svømmeanlegget i Flesberg kommune som fikk den gjeve tittelen i 2020. Bygget inneholder skole, idrettshall, svømmehall, bibliotek og hjerterommet, som består av amfi, kulturrom og fellesfunksjoner.