Personal

Utvikling antall ansatte

NIF er arbeidsgiver for både sentralt ansatte og idrettskretsenes ansatte. Idrettsstyrets årsberetning omfatter alle disse. I årsregnskapet vil imidlertid bare de sentralt ansatte fremgå. Dette er fordi de idrettskretsansatte tas med i sine ­respektive kretsers regnskaper.

I NIF (inklusive idrettskretsene) var det per 31. desember 2020 ansatt 372 personer (372 i 2019) med til sammen 329 årsverk (323 i 2019). Dette inkluderer både faste og midlertidig ansatte i NIF. Ved utgangen av 2020 var det totalt var det 43 ansatte med midlertidig arbeidsavtale i NIF. 16 av disse var kvinner og 27 var menn. Idrettskretsene hadde 127 ansatte (129 i 2019).

Olympiatoppens kompetansesentre ­regionalt hadde 53 ansatte (53 i 2019), mens det på Olympiatoppen var 84 ansatte (83 i 2019).

NIF sentralt hadde 52 ansatte (53 i 2019). De administrative ­fellestjenestene, herunder Idrettens Hus på Ullevaal ­stadion, Idrettens Regnskapskontor og IT hadde til sammen 56 ansatte (54 i 2019).

Antall ansatte i NIF sentralt inkludert selvfinansierende fellestjenester og Olympia­toppen er per 31. desember 2020 192 (190 i 2019).

NIF er en godkjent lærebedrift og har i 2020 hatt 3 lærlinger i IT Drift (5 i 2019).
I løpet av 2020 har NIF også hatt 17 ­studenter fra ulike utdanningsinstitusjoner i praksis (23 i 2019). Det var avtalt praksis med flere studenter i 2020, men på grunn av pandemien kunne vi ikke gjennomføre alle planlagte praksisopphold.

I 2020 var 80 av 372 ansatt i en deltids­stilling (94 av 372 i 2019) – 39 kvinner og 41 menn (42 kvinner og 52 menn i 2019). Gjennomsnittlig stillingsprosent for de deltidsansatte var 37,85 (42,3 prosent i 2019). Mange av de deltidsansatte er ansatt i prosjekter eller har ulike fag­spesifikke stillinger, for eksempel lege eller fysioterapeuter – og har en annen hoved­arbeidsgiver enn NIF. Enkelte er selv­stendig næringsdrivende i tillegg til å ha en stillingsprosent i NIF.

Det informeres om alle ledige stillinger internt der ansatte i deltidsstillinger har mulighet til å påberope seg fortrinnsrett, jf. arbeidsmiljøloven § 14-3. I forbindelse med aktivitets- og redegjørelsesplikten vil det i 2021 gjennomføres en undersøkelse blant de deltidsansatte for å kartlegge omfanget av ufrivillig deltid. NIF skal redegjøre for dette i 2022. I 2021 vil også lønnskart­leggingen bli gjennomført.

En stor del av arbeidsplassene, spesielt i idrettskretsene, er finansiert fra andre kilder enn spillemidlene – blant annet fylkestilskudd, prosjektmidler og markeds­midler.

372 ansatte, 329 årsverk. 5,4 % turnover, 4,1 % sykefravær.

Idrettsstyrets godtgjørelse og ­generalsekretærens lønn

Godtgjørelse til Idrettsstyret og lønn til generalsekretæren fremgår av note 4 i regnskapet. I samme note fremgår også de samlede lønnsutbetalinger i NIF sentralt. Tallene i note 4 i regnskapet skal reflektere den samlede arbeidsinnsats gjennom året og kan ikke sammenlignes direkte med tallene i ovenstående avsnitt.

Sykefravær og arbeidsmiljø

Sykefraværet i NIF (inkludert idretts­kretsene) var i 2020 på 4,1 prosent (3,8 prosent i 2019). Alt sykefravær i 2020 er rapportert elektronisk i vårt personal­oppfølgingssystem. NIF har som mål at sykefraværet skal være 3,5 prosent eller lavere. Det er behov for å se nærmere på hvorfor sykefraværet har økt og eventuelt sette inn tiltak. Turnover i NIF i 2020 var 5,4 prosent (4,8 prosent i 2019).

NIF er en inkluderende arbeidslivsvirksomhet og har vært tilknyttet avtale om Inkluderende Arbeidsliv for perioden 2014-2018. Selv om avtalen er opphørt i sin ­opprinnelige form har NIF ­valgt å videreføre målene med tilhørende ­aktivitetsplan til HMS-arbeidet.

NIF har fokus på arbeidsmiljø, og ­ønsker å være en trygg arbeidsplass for våre ansatte. Vi jobber systematisk med HMS-arbeid, med konkrete mål, ­handlingsplaner og årlig HMS-revisjon. Elektronisk HMS-håndbok er tilgjengelig for alle ansatte. NIF tilbyr ansatte helsefremmende tilbud, blant annet mulighet til å trene to timer per uke i arbeidstiden. I tillegg har vi en rekke lokale aktivitets­tilbud. I 2020 er det kun registrert én lettere personskade (samme som 2019).

Likestilling og arbeid mot
diskriminering - aktivitetsplikten

NIF arbeider med å fremme likestilling og motvirke diskriminering. I 2020 har hoved­fokus vært på rekruttering av arbeids­takere fra alle grupper i samfunnet. Dette innebærer at personer med minoritets­bakgrunn eller funksjonsnedsettelse, og som er kvalifisert for stillingen, skal innkalles til intervju.

I 2020 har det, inkludert idrettskretsene, vært fem personer på praksisplass hos NIF i samarbeid med NAV (6 i 2019). NIF hadde ved utgangen av 2020 ansatt 194 menn (52 prosent) og 178 kvinner (48 prosent).

I 2020 var kjønnsfordelingen mellom ledere med personalansvar 55 prosent menn og 45 prosent kvinner. NIFs ledergruppe består av like mange kvinner som menn. For ytterligere informasjon om NIFs arbeid med likestilling og mot ­diskriminering, se egen omtale av aktivitets- og rede­gjørelsesplikten.

Forholdet til organisasjonene i ­arbeidslivet

NIF er medlem i bransjeforeningen NHO Idrett som er en del av ­Abelia, og er ­representert i NHO Idretts ­styre. Samarbeids­utvalg mellom NIF og ­Handel og Kontor Idrett avdeling NIF møtes jevnlig for å utveksle ­informasjon ­mellom ­arbeidsgiver og arbeidstakere i NIF. ­Møtene er med på å ivareta et godt sam­arbeidsklima. I løpet av 2020 er det ­gjennomført fire møter i utvalget. I tillegg er det i 2020 gjennomført flere ­informasjons- og drøftingsmøter i henhold til Hoved­avtalen NHO-LO.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten

Redegjørelsen for arbeidet med like­stilling og diskriminering er todelt. Den skal gi ­detaljert informasjon om faktisk tilstand med hensyn til kjønnslikestilling i NIF (del I), og den skal informere om hvordan ­aktivitetsplikten tilknyttet alle diskriminerings­grunnlagene er ivaretatt (del II).

Del I: Likestillingsredegjørelsen

a. Kjønnsdelt statistikk over ansatte – i virksomheten totalt og på stillingsnivå

Per. 31. desember 2020 var det 372 ansatte i NIF, tilsvarende samme ­tidspunkt i 2019. Antall årsverk utgjør 329 (323 i 2019). Av disse utgjør ­kvinneandelen 178 personer (47,8 prosent). ­Tabellene på ­motsatt side er en redegjørelse for likestillings­situasjonen/-tilstanden i NIF.